I made some screenshots (EmuZ-2500 (Takeda Toshiya))