Here's all titles dumped so far:

[F-002] Wu Jiang Zheng Ba - San Guo Zhi (Sango Fighter)
[F-003] Xie E Zhi Zi (The Son of Evil)
[F-004] Yin Su Fei Long (Speedy Dragon)
[F-005] Chao Ji Zhong Hua Zhi Bang Lian Meng (Super Taiwanese Baseball League)
[F-006] Xi You Ji (C.U.G)
[F-007] Chao Ji Guang Ming Zhan Shi (Super Dragon Force)
[F-008] Fei Zhou Tan Xian Da Fu Weng (Monopoly: Adventure in Africa)
[F-011] Bao Bao Dong Wu Yuan (Boom Zoo)

Last edited by SteveMartin; 05/05/10 02:49 AM.